DARMOWA WYSYŁKA na wszystkie zamówienia!
DARMOWA WYSYŁKA na wszystkie zamówienia!

Regulamin nie(winny) Konkurs

REGULAMIN KONKURSU “(nie)winny konkurs” (dalej „Regulamin”)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą  “(nie)winny konkurs” (dalej „Konkurs”).
 2. Konkurs jest prowadzony przez Monolit sp. z o.o, z siedzibą Biały Bór 44C, 86-302 Biały Bór, Polska, NIP: 5811959041, KRS: 0000541645. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kc.
 3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 15 grudnia 2020 roku z chwilą opublikowania posta konkursowego, a zakończenie w dniu 18 grudnia 2020 roku do godziny 23:59.
 5. W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski, która posiada konto w serwisie Facebook (dalej „Uczestnik”).
 6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu. Konkurs nie jest również grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 201. poz.1540).
 7. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Monolit sp. z o.o. oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający. W przypadku zwycięzców, którymi okażą się osoby wymienione w pkt. 7, osoby te tracą uprawnienie do nagrody.

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:
  a) posiadać własne konto w serwisie Facebook;
  b) zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie dostępnymi pod postem konkursowym
  c) wykonać zadanie konkursowe zgodnie z wytycznymi wskazanymi w poście konkursowym na stronie https://www.facebook.com/winnabutla tzn. wykonać zadanie, polegające na wskazaniu wina z oferty sklepu, które zdaniem odbiorcy byłoby idealnym dopełnieniem “małych, wielkich chwil”, które warto celebrować i opublikowanie go w komentarzu pod postem konkursowym (dalej: „Zadanie Konkursowe”).
 2. W czasie trwania Konkursu Uczestnik może dodać tylko jedno Zadanie Konkursowe.
 3. Zadanie Konkursowe nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, postanowień niniejszego Regulaminu ani regulaminu serwisu Facebook, w którym Uczestnik zamieszcza Zadanie Konkursowe.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Zadania Konkursowego w przypadku:
  a) zawarcia w Zadaniu Konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem lub regulaminem serwisu, Facebook;
  b) zawarcia w Zadaniu Konkursowym treści reklamowych dotyczących innych niż Organizator podmiotów;
  c) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku
 5. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie przestrzega zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym:
  a) podaje nieprawdziwe dane;
  b) jego działania sprzeczne są z prawem lub dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, zasadami fair play, stanowią nieuczciwe praktyki, które naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek lub są sprzeczne z prawem lub z innych względów nie nadają się do publicznego rozpowszechniania.

NAGRODY

 1. Nagrody w konkursie stanowią trzy, jednakowe vouchery, każdy o wartości 100 zł do wykorzystania na zakupy na stronie www.sklep.winnabutla.pl (dalej „Nagroda”)  
 2. Jeden Uczestnik może uzyskać prawo tylko do jednej Nagrody.
 3. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 4. Zwycięzcy zostaną wyłonieni drogą losowania.21. 

 

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

 1. Po zakończeniu Konkursu, Organizator w sobotę 19.12.2020 o godzinie 12.00 wskaże Zwycięzców Konkursu i ogłosi ich nazwiska w publicznym komentarzu pod postem konkursowym oraz skontaktuje się z nimi wysyłając wiadomość prywatną w serwisie Facebook. Zwycięzcy, w celu odebrania nagrody, są zobowiązani podać adres mailowy do wysyłki e-vouchera w ciągu kolejnych 7 dni roboczych w wiadomości prywatnej w serwisie Facebook.
 2. Nagrody w Konkursie, które nie zostały rozdysponowane wśród zwycięzców z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, pozostają do decyzji Organizatora.
 3. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu na adres siedziby Organizatora w terminie do 14 dni roboczych od ogłoszenia Zwycięzców Konkursu.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  a) dopisek na kopercie: “(nie)winny konkurs”
  b) wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego nr tel. komórkowego);
  c) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
  d) podpis reklamującego.
  Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia ich wpłynięcia. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679). Administratorem danych osobowych jest Organizator. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: info@winnabutla.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Dane osobowe są przetwarzane:
  a) w celu przeprowadzenia i wykonania konkursu “(nie)winny konkurs” zgodnie z Regulaminem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia 2016/679); prawnie uzasadniony interes Organizatora polega na przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu Konkursu;
  b) w celu realizacji obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (art. 6 ust, 1 lit c Rozporządzenia 2016/679);
  c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679) polegający na ustaleniu lub dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 4. Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
 5. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt 30 z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
 6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 7. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 8. Tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronie www.sklep.winnabutla.pl