DARMOWA WYSYŁKA na wszystkie zamówienia!
DARMOWA WYSYŁKA na wszystkie zamówienia!

Reklamacje oraz zwroty

Zwroty 

Zamawiający może w terminie 14 dni od dnia realizacji zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie  oświadczenia przed jego upływem. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Rekomendowanym przez sprzedającego sposobem odstąpienia od umowy jest przesłanie oświadczenia mailowo na adres: info@winnabutla.pl

Do oświadczenia,zamawiający powinien dołączyć dowód zakupu towaru, lub w inny sposób udokumentować zakup towarów. Zamawiający ma obowiązek zwrócić towary, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy też odesłanie towarów przed jego upływem. Zamawiający ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towarów, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru do sklepu Sprzedawcy.  Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę , przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, bezpośrednio po dostarczeniu zwracanego towaru do Sklepu. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.

Reklamacje

W przypadku stwierdzenia niezgodności zamawianych produktów z umową po jego wydaniu Klient ma prawo złożyć reklamację.  W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć towar do sklepu wraz z dowodem zakupu.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Klienta.

O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, emailem lub telefonicznie przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Klienta w reklamacji. Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po przekazaniu Klientowi informacji o pozytywnym sposobie rozparzenia reklamacji.