DARMOWA WYSYŁKA na wszystkie zamówienia!
DARMOWA WYSYŁKA na wszystkie zamówienia!

REGULAMIN

 SKLEPU www.sklep.winnabutla.pl

A. Ustalenia ogólne.
1. Portal internetowy www.sklep.winnabutla.pl jest prowadzony przez MONOLIT Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Główna 33 , 86-302 Biały Bór, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000541645, o numerze NIP: 5811959041 i numerze REGON: 360687392, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000 zł.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu pod adresem www.sklep.winnabutla.pl ( dalej – Portal), który służy do prezentacji towarów znajdujących się w ofercie MONOLIT Sp. z o.o. z /s ul. Główna 33 , 86-302 Biały Bór ( dalej – Sprzedawca), do umieszczania opisów oferowanych win oraz do obsługi prowadzonej przez Sprzedawcę sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych i do składania Zamówień.
3. Sprzedawca posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu numer B/2/2019 z dnia 25.11. 2019 r. wydane przez Wójt Gminy Rogóźno na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1286, 1893, 1916.).
4. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w miejscowości Szembruk 50 (kod pocztowy- 86-318) ; telefon: 728863963; e-mail: info@winnabutla.pl .
5. Portal przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat.
6. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pomocą odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Portalu.
7. Sprzedawca podejmuje wszelkie środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem Witryny.

B. Określenia.

1. Sprzedawca – MONOLIT Sp. z o.o. z siedzibą  ul. Główna 33 , 86-302 Biały Bór .
2. Portal – serwis internetowy znajdująca się pod adresem : www.sklep.winnabutla.pl .
3. Sklep – punkt sprzedaży położony w Szembruk 50 (86-318) ; telefon kontaktowy: 728863963;
e-mail: info@winnabutla.pl

4. Towary – towary przedstawiane na Portalu, dostępne w sprzedaży w Sklepie .
5. Klient – każdy kupujący Towary.
6. Konsument – osoba fizyczna, która nabywa Towar od Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca Portal i dokonująca Zamówienia za pośrednictwem Portalu.
8. Strona towarowa – strona na Portalu, na której przedstawione są informacje na temat danego Towaru;
9. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

C. Warunki dokonywania zamówień .

1. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia dostępnego w Portalu. Zamówienia mogą być też składane telefonicznie pod numerem 728863963 . Wszystkie umowy sprzedaży zawierane na podstawie Zamówień składanych za pośrednictwem Portalu lub telefonicznie pod numerem wskazanym w niniejszym punkcie Regulaminu są zawierane i realizowane w należącym do Sprzedawcy punkcie sprzedaży położonym w Szembruk 50 , 86-318 Grudziądz (Sklep).
2. Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że Klient bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Towaru przez osobę pełnoletnią. Złożenie Zamówienia jest również tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży. W celu weryfikacji pełnoletności Klienta Sprzedawca wymaga podania daty urodzenia Klienta w formularzu Zamówienia, w razie wątpliwości Sprzedawca może też poprosić o przesłanie skanu dowodu osobistego Klienta.
3. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail podany podczas procesu składania Zamówienia ,potwierdzenie przyjęcia Zamówienia oraz szczegóły dotyczące Zamówienia.
4. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w ciągu jednego Dnia roboczego, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy Zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w pierwszym kolejnym Dniu roboczym. Po upływie tego terminu, Klient nie jest już związany treścią złożonego Zamówienia.

5. Odmowa przyjęcia Zamówienia nastąpi wówczas, gdy:
a) Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy,
b) podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości ,
c) Klient nie odebrał Towarów objętych poprzednim Zamówieniem ,
d) pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.
6. Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na potwierdzenie przyjęcia Zamówienia skontaktować się z Klientem przy użyciu adresu e-mail lub numeru telefonu podanego podczas procesu składania zamówienia , aby :
a) poinformować Klienta o wydłużonym terminie realizacji Zamówienia na dany Towar/Towary, wskazując równocześnie jaki jest to termin – jeżeli Klient w ciągu trzech Dni Roboczych nie zaakceptuje wydłużenia terminu realizacji Zamówienia, wówczas Zamówienie jest anulowane,
b) zweryfikować prawidłowość podanych przez Klienta w Zamówieniu danych, jeżeli budzą one uzasadnione wątpliwości odnośnie ich poprawności,
c) wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące szczegółów złożonego przez Klienta Zamówienia.
7. Informacja o koszcie przesyłki i wszystkich innych ewentualnych kosztach związanych z realizacją umowy sprzedaży lub z dostarczeniem Towaru do Kupującego (jeżeli Kupujący składając Zamówienie zaznaczył opcję skorzystania z firmy kurierskiej przy odbiorze Towaru), pojawią się po dokonaniu wyboru formy odbioru Towaru i formy płatności w podsumowaniu Zamówienia.
8.. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do Zamówienia są w pełni skompletowane i gotowe do odebrania.

D. Ceny towaru i akceptowane formy płatności .
1. Wszystkie ceny przedstawiane na Portalu są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich. Ceną wiążącą jest cena podana na Portalu przy Towarze w chwili składania Zamówienia. Na wypadek wątpliwości Sprzedawca zastrzega, że ceny nie zawierają kosztów przesyłki, która to usługa jest świadczona na życzenie Klienta przez firmę kurierską zgodnie z cennikiem podanym na Portalu..
2. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia prezentowana jest na Portalu przed zaakceptowaniem przez Klienta skompletowanego Zamówienia, całkowita wartość Zamówienia obejmuje łączną cenę brutto zamawianych Towarów jak też koszty dostawy, jeżeli Klient wybrał taką opcję oraz ewentualne wyszczególnione koszty związane z wybraną przez Klienta formą płatności.
3. Zapłaty za zamówiony Towar , Klient może dokonać według swojego wyboru za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:
a) osobiście przy odbiorze Zamówienia w Sklepie ,
b) przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy – wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer 26 1050 1764 1000 0090 8025 2522, realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu pełnej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy,
c) z wykorzystaniem platformy płatności Imoje, przy użyciu dostępnych  form zapłaty.
d)  kartą płatniczą Visa/MasterCard
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.
5. Akceptując niniejszy Regulamin Klient będący osobą fizyczną wyraża zgodę na doręczenie mu zamiast paragonu faktury VAT dokumentującą zakup towarów wskazanych w Zamówieniu, jak też wyraża zgodę na to, aby wyżej wskazana faktura VAT została mu doręczona w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia. Faktury dla Klientów nie będących osobami fizycznymi również są wystawiane w formie elektronicznej i są przesyłane na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.
6. W przypadku zwrotu towaru Sprzedawca wystawi fakturę korygującą.

E. Odbiór lub dostawa Towarów .

1. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionego Towaru w punkcie sprzedaży położonym w Szembruk 50 ,86-318 Grudziądz, (Sklep) w dni robocze w godzinach 9.00-17.00 Klient może odebrać Towar osobiście lub za pośrednictwem innej, upoważnionej przez Klienta osoby. Klient może też skorzystać z usług współpracującej ze Sprzedawcą firmy kurierskiej lub innej, która odbierze zamówiony Towar ze Sklepu i dostarczy go do wskazanego przez Klienta w treści Zamówienia miejsca dostawy. Klient może też skorzystać z usługi dostarczenia zakupionych przez niego Towarów do jednego ze sklepów współpracujących ze Sprzedawcą, których lista jest umieszczona na Portalu..
2. Informacja o gotowości Towaru do odbioru będzie przesłana Klientowi na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e–mail. Osoba dokonująca odbioru Towaru obowiązana będzie podać imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Warunkiem dokonania odbioru jest pisemne potwierdzenie odbioru Towaru. Sprzedawca zastrzega, że Towar nie będzie wydany osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej. Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.
3. Koszty dostarczenia Towaru przez firmę kurierską, które Klient ponosi oprócz ceny za Towar, są podawane na Portalu przy składaniu Zamówienia.
4. W przypadku wybrania przez Klienta opcji dostawy Towaru wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów firmie kurierskiej. Przy czym zaznaczając w treści zamówienia opcję dostawy Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu.
5. Sprzedawca zastrzega, iż osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim zamówione napoje alkoholowe nie zostaną wydane przez kuriera. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia, Sprzedawca złoży w terminie 3 dni, od dnia stwierdzenia tych okoliczności, oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne, potrącone o koszty dostawy. Kurier uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.
6. Dostawy realizowane są poprzez firmę kurierską tylko na terytorium Polski, w Dni robocze w godzinach 9.00 – 17.00, na koszt Klienta uwidoczniony w podsumowaniu złożonego przez Klienta Zamówienia. Niezależnie od tego kurier może, lecz nie jest zobowiązany, kontaktować się na wskazany przez Klienta numer telefonu, celem potwierdzenia obecności w miejscu dostawy.
7. Towar dostarczany jest przez firmę kurierską pod adres odbiorcy, wskazany w formularzu Zamówienia w ciągu 3 Dni Roboczych. Czas realizacji zamówionej dostawy jest liczony od momentu zaksięgowania całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone Zamówienie na koncie Sprzedawcy.
8. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę o przekazaniu zamówionych Towarów firmie kurierskiej, poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail podany w Zamówieniu.
9. Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią Zamówienia.
10. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia, paragonu lub faktury VAT lub jeżeli Towar uległ uszkodzeniu, Klient powinien sporządzić protokół szkody zgodnie z procedurą stosowaną przez firmę kurierską. Sporządzenie protokołu szkody nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, ma na celu jedynie usprawnienie procesu jej rozpatrzenia.
11.. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niekompletnych danych, uniemożliwiających dostarczenie przesyłki, czy też w przypadku nieobecności Klienta lub osoby uprawnionej do odbioru przesyłki, kosztami dodatkowej dostawy zostanie obciążony Klient pod warunkiem wyrażenia przez niego zgody na dodatkową dostawę. Koszt ten równy będzie kosztowi dostawy przypisanemu pierwotnie danemu Zamówieniu.

F. Prawo odstąpienia od umowy.
1. Konsument może w terminie 14 dni od dnia realizacji Zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Rekomendowanym przez Sprzedającego sposobem odstąpienia od umowy jest przesłanie oświadczenia mailowo na adres: info@winnabutla.pl .
3. Do oświadczenia, o którym mowa w punkcie powyższym, Konsument powinien dołączyć dowód zakupu Towaru, lub w inny sposób udokumentować zakup Towarów.
4. Zamawiający ma obowiązek zwrócić Towary, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy też odesłanie Towarów przed jego upływem.
5. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania Towaru do Sklepu Sprzedawcy.
6. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę , przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, bezpośrednio po dostarczeniu zwracanego towaru do Sklepu.
7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową.
8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).
9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienie od umowy sprzedaży jeżeli w terminie 21 dni od złożenia Zamówienia, Klient nie dokonał zapłaty za objęte tym Zamówieniem Towary.

G. Reklamacje.
1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową po jego wydaniu Klient ma prawo złożyć reklamację.
2. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć Towar do Sklepu wraz z dowodem zakupu.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Klienta.
4. O sposobie jej rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, emailem lub telefonicznie przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Klienta w reklamacji.
5. Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po przekazaniu Klientowi informacji o pozytywnym sposobie załatwienia reklamacji.
H. Ochrona danych osobowych .
Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klientów przez Sprzedawcę, z zachowaniem zasad RODO , zawiera polityka prywatności zamieszczona w Portalu.
I. Ustalenia kończące.
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu
2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych odpowiednich aktów prawnych.